15

بازدید مدیرعامل محترم راه آهن از کارگاه بهتاش سپاهان آریا

بازدید مدیرعامل محترم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه ایشان، از مجتمع صنایع ریلی اصفهان و کارگاه بهتاش سپاهان آریا در تاریخ 5 تیرماه 1398

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *