1

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی تهران

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیرعامل محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران از غرفه شرکت بهتاش سپاهان آریا در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع ریلی تهران

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *